Geschillenregeling van "van Erp Advocaten" te Oss

a. Elke mondelinge of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen van de cliënt betreffende de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening door de advocaat en de hoogte van de declaratie wordt aangemerkt als klacht.

b. Ingeval van een klacht kan de cliënt zich rechtstreeks tot de betreffende advocaat wenden of tot de klachtenfunctionaris van het advocatenkantoor.

c. De betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris stellen elkaar zo spoedig mogelijk in kennis van een klacht en na raadpleging van de klachtenfunctionaris zal de advocaat trachten met de cliënt tot een oplossing te komen. De betrokken advocaat houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de voortgang van het overleg met de cliënt over de klacht.

d. De klachtenfunctionaris ziet erop toe dat de klacht binnen 4 weken is afgehandeld en geeft de cliënt schriftelijk bericht over de wijze waarop de klacht is afgehandeld c.q. beoordeeld.

e. Wanneer de klacht in het contact met de cliënt niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kan de cliënt de kwestie voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten. De klachtenfunctionaris zal de cliënt desgevraagd de daartoe benodigde informatie schriftelijk toezenden.

f. De klager is het advocatenkantoor geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van behandeling van de klacht.
Bijlagen:
Bewaar het bestand geschillenregeling.pdfGeschillenregeling