Algemene voorwaarden

1. "Van Erp Advocaten" is gevestigd te Oss, alwaar advocaten en procureurs de algemene rechtspraktijk uitoefenen, een en ander in de meest ruime zin, hierna te noemen "advocatenkantoor". Deze advocaten zijn werkzaam al dan niet in de vorm van een eenmanszaak of praktijkvennootschap of in loondienst, eventueel in de vorm van een maatschap. Bij die uitoefening laten de advocaten zich bijstaan door personen die door hen bij de uitvoering van de opdrachten van hun cliënten worden ingeschakeld.

2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt het advocatenkantoor als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3. Het advocatenkantoor zal de zorgen van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Het advocatenkantoor zal gevolg geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Het advocatenkantoor is gerechtigd de opdracht wegens gewichtige redenen op te zeggen in het geval de cliënt haar naar objectieve maatstaven onverantwoorde aanwijzingen voor de uitvoering van de opdracht geeft en de cliënt, nadat hem is medegedeeld waarom die aanwijzingen onverantwoord zijn, toch hieraan vasthoudt.

4. Opdrachten zullen door het advocatenkantoor worden uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in de Advocatenwet en de gedragsregels voorgeschreven door de Orde van Advocaten.

5. Het advocatenkantoor zal de cliënt op de hoogte houden van haar werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en het advocatenkantoor zal rekening doen van, bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de cliënt uitgegeven of te diens behoeve ontvangen gelden. Voor namens de cliënt te ontvangen gelden beschikt het kantoor over een gekwalificeerde Derdenrekening.

6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

7. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het advocatenkantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het advocatenkantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan ons kantoor verbonden advocaten. Tenzij uitdrukkelijk vooraf anders overeengekomen is het advocatenkantoor gerechtigd de opdracht van de cliënt te doen uitvoeren door iedere aan het advocatenkantoor verbonden advocaat.

8.a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de cliënt voor de uitvoering van een opdracht het honorarium, berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks per 1 januari door het advocatenkantoor vastgestelde uurtarief, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.Het advocatenkantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

9.a. Betaling van declaraties van het advocatenkantoor dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het advocatenkantoor gestelde bank-of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.Indien het advocatenkantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, voortvloeiende uit de invordering, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt.De advocaten zijn gerechtigd hetgeen cliënt verschuldigd is te verrekenen met geldbedragen die voor de cliënt worden ontvangen.

10.a. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het advocatenkantoor afgesloten beroepsaansprakelijksverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat het advocatenkantoor in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

11. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor het advocatenkantoor aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het advocatenkantoor afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat het advocatenkantoor in verband met die verzekering draagt.

12. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Het advocatenkantoor gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij dezen, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

13. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan het advocatenkantoor verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door het advocatenkantoor aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal het advocatenkantoor niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

14.a. Elke mondelinge of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen van de cliënt betreffende de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening door de advocaat en de hoogte van de declaratie wordt aangemerkt als klacht.

b. Ingeval van een klacht kan de cliënt zich rechtstreeks tot de betreffende advocaat wenden of tot de klachtenfunctionaris van het advocatenkantoor.

c. De betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris stellen elkaar zo spoedig mogelijk in kennis van een klacht en na raadpleging van de klachtenfunctionaris zal de advocaat trachten met de cliënt tot een oplossing te komen. De betrokken advocaat houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de voortgang van het overleg met de cliënt over de klacht.

d. De klachtenfunctionaris ziet erop toe dat de klacht binnen 4 weken is afgehandeld en geeft de cliënt schriftelijk bericht over de wijze waarop de klacht is afgehandeld c.q. beoordeeld.

e. Wanneer de klacht in het contact met de cliënt niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kan de cliënt de kwestie voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten. De klachtenfunctionaris zal de cliënt desgevraagd de daartoe benodigde informatie schriftelijk toezenden.

f. De klager is het advocatenkantoor geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van behandeling van de klacht.

15. Op de rechtsverhouding tussen het advocatenkantoor en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het advocatenkantoor en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

16. Niet alleen het advocatenkantoor, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt/ zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het advocatenkantoor hebben verlaten.

Gedeponeerd 15 maart 1999 en gewijzigd 6 november 2000 en 6 januari 2015 en 26 juni 2015

__________